നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടോ എത്ര കൂടിയ കൊളസ്ട്രോളും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പമ്പ് കടക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം …

നിങ്ങൾ രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൈ കാൽ മരവിപ്പ്, നടുവേദന ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുതീർത്തതിനുശേഷം മാത്രം കിടന്നുറങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് …

ഇത് നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ പുകയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഒരു കൊതുക് പോലും അവശേഷിക്കുകയില്ല.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിലും അതുപോലെതന്നെ പറമ്പുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന ശല്യം വളരെയധികം ഇന്ന് രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവയുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ പല ആളുകളും ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ പല അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് …