നിങ്ങൾ രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൈ കാൽ മരവിപ്പ്, നടുവേദന ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുതീർത്തതിനുശേഷം മാത്രം കിടന്നുറങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ പലഭാഗങ്ങൾക്കും പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില എക്സസൈസുകൾ ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക

അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന രീതി നല്ല രീതിയിൽ മാത്രം കിടന്നുറങ്ങുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ചെരിഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ വളഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നീട് നമ്മുടെ വളരെയധികം തണ്ടലിനും കൈകാലുകൾക്കും വളരെയധികം വേദനകൾ ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി

വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങൾ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയുളള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക .